Sunday, March 01, 2009

ಬರೀ ವಾರೆ ಕೋರೆ ...ಮತ್ತೆ ಸುದ್ದಿ ಮಾಡಲಿದೆ....ಕಾದುಕೊಂದಿರಿ

0 comments

ವಾರೆಕೊರೆ ...ಮಾರ್ಚ್ ಸಂಚಿಕೆ ಇನ್ನೈದು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬರಲಿದೆ ....

1 comments

ವಾರೆ ಕೋರೆ ಪ್ರಥಮ ಸಂಚಿಕೆ ಅಪೂರ್ವ ಯಶಸ್ಸು ...
ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ಓದುಗರ ಮನೆ ಮಾತಾಗಿರುವ
ವಾರೆಕೊರೆ
ಹೊಸ ವೈವಿದ್ಯ ವಿಷಯ ದೊಂದಿಗೆ
ಮಾರ್ಚ್ ಸಂಚಿಕೆ ಇನ್ನೈದು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬರಲಿದೆ...
ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಪಡೆಯಿರಿ ....!
ನಿರಾಶರಾಗದಿರಿ ....ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು
ಸನಿಹದ ಬುಕ್ ಸ್ಟಾಲ್ ಯಾ
ಪತ್ರಿಕಾ ಏಜೆಂಟ್ ಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಿಸಿ ...
ಕೇಳಿ ,ಕೊಂಡು ಓದಿ ..
ನಕ್ಕು ,ನಕ್ಕು,ಎದ್ದು-ಬಿದ್ದು ,ನೆಗೆದು ಬಿದ್ದು ..
ಹೊಟ್ಟೆ ಹುಣ್ಣಾದರೆ...ನಾವು ಹೊಣೆ ಯಲ್ಲ ...